برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

معرفی گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس 

 

خانواده یکی از اساسی ترین ارکان جامعه محسوب شده و به عنوان یک نهاد، از افراد مختلفی تشکیل شده و خصوصیات و ویژگی های همین افراد بروندادهای آن را ایجاد می نماید، خانواده دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها با تشکیلات مشابه مجزا می سازد. یکی از این امتیازات وجود همگونی نسبی در اعضای آن است. این امتیاز در خانواده باعث می شود که اثربخشی فعالیت ها در آن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنابراین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده های افزایش یافته و موجبات اعتلای جامعه را فراهم می آورد. از همین رو یکی از رویکردهای اصلی نظام سلامت برنامه ریزی مبتنی بر خانواده بوده و اداره کلی به همین منظور از سال های قبل طراحی شده است.

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس یکی از واحدهای قدیمی و محوری دانشگاه علوم پزشکی بوده که برنامه های آن مهمترین محل مواجهه مردم با نظام سلامت است. این گروه طی دو دهه گذشته مهمترین مداخلات را برای ارتقای سلامت مادران و کودکان راهبری نموده و هم اکنون با وظائفی گسترده تر، جمعیت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقای سلامت گروه های سنی جامعه را در قالب بسته های خدمات سلامت مدیریت می نماید، بطوریکه با طراحی، سیاستگزاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های اولویت دار برای گروه های مختلف خاصه گروه های آسیب پذیر جامعه، مادران، نوزادان، کودکان، میانسالان و سالمندان استان این مهم را به انجام میرساند .

در این زمینه طی سال های گذشته، گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت امور بهداشتی به عنوان متولی امر سلامت جمعیت و خانواده با تعیین اولویت های سلامت و توجه به حقوق اساسی کلیه آحاد مردم، از طریق سیاستگزاری و برنامه ریزی با همکاری سایر گروه ها در حوزه سلامت و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها، سعی در ساماندهی و تامین سلامت خانواده ها را دارد.

 

 

تنظیمات قالب