برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

معرفی گروه بهبود تغذیه

 

بیانیه ماموریت بهبودتغذیه استان :

کمک به بهبود امنیت غذایی آحاد مردم ساکن دراستان از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی ، افزایش سواد وفرهنگ تغذیه ای ورهایی از بیماری های مرتبط با تغذیه درچارچوب اهداف وسیاست های وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبا استفاده از تمهیداتی ازقبیل مشارکت درتدوین سیاست های نوین درعرصه غذاوتغذیه ، فرهنگسازی تغذیه صحیح، تحقیق وپایش واقدامات پیشگیرانه ودرمانی درحیطه بیماری های مرتبط با تغذیه

 

 

تنظیمات قالب