برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

توانمندسازی هسته های آموزشی شهرستانی اولین قدم در راستای ادغام طب ایرانی است

توانمندسازی هسته های آموزشی شهرستانی اولین قدم در راستای ادغام طب ایرانی است

این مطلب را دکتر ریخته گر معاون بهداشت در کمیته اجرایی برنامه ترویج شیوه زندگی سالم براساس آموزه های طب ایرانی عنوان نمود.

 

 روز سه شنبه هفدم بهمن ماه کمیته اجرای برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در راستای ادغام طب ایرانی با حضور معاون بهداشت دکتر ریخته گر، معاون فنی دکتر بانی، متخصص طب ایرانی  دکتر صولتی، مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس دکتر صدیق راد، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت خانم کاظمی، کارشناس آموزش و بازآموزی خانم جعفری و کارشناس طب ایرانی دکتر روان یار در محل معاونت بهداشت برگزار شد.

معاون بهداشت در این جلسه بر لزوم ادغام برنامه تاکید نموده و گفت: اولین قدم برای ادغام طب ایرانی در سیستم شبکه نیازمند توانمند سازی هسته های آموزشی شهرستانها است.

در ادامه دکتر بانی معاون فنی نحوه اجرای برنامه ، اعضای هسته های آموزشی شهرستان و زمان برگزاری کارگاههای آموزش بهورزی را مطرح نمود و  در خصوص نحوه پیاده سازی برنامه صحبت نمود و در ادامه متخصص طب ایرانی دکتر صولتی ظرفیتهای موجود در استان را برای آموزش پزشکان مطرح نمود.

در ادامه اعضای کمیته اجرایی برنامه ترویج شیوه زندگی سالم براساس آموزه های طب ایرانی حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پرداختند

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

رقیه امین دوست
عکاس

رقیه امین دوست

تنظیمات قالب