برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارگاه تشریح اهداف بازنگری شده سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

در این کارگاه، فریبا بابایی کارشناس تغذیه معاونت بهداشت، به منظور آشنایی کارشناسان تغذیه با راهبردهای اجرایی درارتقا شاخص های امنیت غذا و تغذیه و نیز همراستا نمودن اقدامات اجرایی استان، مطالبی را ارائه و به نقش کلیدی کارشناسان مربوطه در ارتقاء شاخص های امنیت غذا و تغذیه جامعه تاکید گردید .

 درادامه مباحث کارگاه، کارشناسان تغذیه شرکت کننده ، با سیاست ها و اهداف راهبردی مرتبط با بهبود شاخصهای تغذیه و امنیت غذایی آشنا گردیدند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

رقیه امین دوست
عکاس

رقیه امین دوست

تنظیمات قالب