English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

با بيماری آنفلوانزای فوق حاد طيور آشنا شويم

آنفلوانزای فوق حاد طيور:

   آنفلوانزای فوق حاد طيور يک بيماری ويروسي پرندگان مي باشد. ويروسهای آنفلوانزا دارای 3 نوع تيپ C,B,A مي باشند. در طيور فقط تيپ A مي تواند ايجاد بيماری نمايد. اين تيپ علاوه بر طيور، ساير حيوانات از جمله خوک، اسب و همچنين انسان را درگير مي نمايد.

مخازن بيماری:

   پرندگان وحشي و آبزی مي توانند بدون اينکه خود مبتلا به بيماری شوند، ويروسهای آنفلوانزای طيور را با خود جابجا کنند. خوک به عنوان ميزبان واسط ويروسهای آنفلوانزای طيور و پستانداران مي باشد.

ميزبانها ( پرندگان حساس به بيماری):

   مرغ و خروس، بوقلمون، مرغ شاخدار، پرندگان زينتي، پرندگان وحشي و شتر مرغ از پرندگان حساس به بيماری مي باشند.

علائم بيماری در طيور:

1.      شروع ناگهاني تلفات با روند افزايش در گله؛

2.      انتشار ناگهاني بيماری در گله؛

3.      بيحالي شديد، پژمردگي و دور هم جمع شدن گله؛

4.      کاهش شديد مصرف دان؛

5.      افت ناگهاني و شديد توليد تخم مرغ روزانه؛

6.       علائم تنفسي حاد؛

7.      سياه شدن و خونريزی تاج، ريش و ساق پا.

نحوه انتقال بيماری:

1.      تماس با پرندگان وحشي و پرندگان آبزی آلوده؛

2.      تماس با طيور آلوده؛

3.      از طريق کفش، لباس، خودرو، آب، دان و مدفوع و بستر آلوده؛

4.      سگ و گربه به عنوان ناقلينن مکانيکي؛

5.      تهيه دان از منابع غير مطمئن بخصوص کانونهای آلوده؛

6.       پراکنده شدن کود مرغداری به محيط اطراف؛

7.      عدم پاکسازی و ضد عفوني کامل محل نگهداری مرغ و لوازم و تجهيزات قبل از پرورش جوجه.

 

راههای پيشگيری از بيماری:

1.      جلوگيری از ورود پرندگان وحشي به محل نگهداری مرغ از طريق نصب توری و ترميم خرابيهای آن؛

2.      رعايت اصول بهداشتي و امنيت زيستي در مرغداری های صنعتي؛

3.      ضد عفوني کامل محل پرورش مرغ و تجهيزات آن قبل از جوجه ريزی؛

4.      ممانعت از ورود حيوانات ديگر به عنوان ناقلين مکانيکي به محل پرورش مرغ؛

5.      اعلام هر نوع کاهش شديد مصرف دان، کاهش شديد توليد يا افزايش تلفات به نزديکترين پست دامپزشکي.

توصيه های مهم بهداشتي:

1.      خودداری از شکار و نگهداری پرندگان مهاجر و بومي آبزی؛

2.      اهالي روستاها از رها نمودن مرغهای بومي و ديگر ماکيان بصورت چرای آزاد خودداری و آنها را در مکانهای سر پوشيده نگهداری نمايند چون امکان انتقال بيماری به طيور بومي از طريق تماس با پرندگان وحشي وجود دارد؛

3.      صاحبان طيور بومي در صورت مشاهده تلفات در طيور، مراتب را سريعا به نزديکترين پست دامپزشکي اعلام نمايند؛

4.      عدم تهيه گوشت مرغ از مراکز غير مجاز و عرضه کنندگان و کشتار کنندگان دوره گرد ؛

5.      گوشت مرغ مصرفي خود را بصورت بسته بندی شده تازه يا منجمد و از مراکز مجاز تهيه نمائيد.