English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
-->

PDF های آموزشی
راهنمای کاربری ثبت نام پزشک(مطب-درمانگاه)
راهنمای کاربری منشی و پزشک در سامانه نسخه الکترونیک(مطب-درمانگاه)
راهنمای کاربری نسخه الکترونیک در درمانگاه
راهنمای ثبت نسخه کاغذی(مطب-درمانگاه)
راهنمای ثبت نسخه الکترونیک توسط پزشک(مطب -درمانگاه)
راهنمای گام بگام نحوه ثبت نام مسئول و منشی و پزشکان درمانگاه
فرم ثبت نام پزشک
 
راهنمای نسخه پیچی نسخه الکترونیک در داروخانه و پاراکلنیک
راهنمای نسخه پیچی نسخه الکترونیک در داروخانه -پاراکلنیک
فیلم آموزشی نسخه پیچی نسخه الکترونیک در پاراکلنیک
فیلم اموزشی نسخه پیچی نسخه الکترونیک در داروخانه
 
فایل ها و فیلم های آموزشی راهنمای پزشک-منشی و درمانگاه
فیلم آموزشی ثبت نام پزشک در سایت نسخه الکترونیک
آموزش ثبت نسخه الکترونیک توسط پزشکان در سایت(مطب-درمانگاه)
راهنمای کاربری ثبت نام پزشک(مطب-درمانگاه)
راهنمای کاربری منشی و پزشک در سامانه نسخه الکترونیک(مطب-درمانگاه)
راهنمای کاربری نسخه الکترونیک در درمانگاه
راهنمای ثبت نسخه کاغذی(مطب-درمانگاه)
راهنمای ثبت نسخه الکترونیک توسط پزشک(مطب -درمانگاه)
راهنمای گام بگام نحوه ثبت نام مسئول و منشی و پزشکان درمانگاه
فرم ثبت نام پزشک