English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
-->

طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

هدف اصلی این برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طریق افزایش کمی و کیفی خدمات دندانپزشکی می باشد که خود متضمن اهداف اختصاصی ذیل می گردد:

1-   افزایش کارآیی مراکز دندانپزشکی

2-   افزایش دسترسی و رضایتمندی آحاد جامعه به خدمات دندانپزشکی

3-   افزایش انگیزه و مشارکت ارائه کنندگان خدمات از طریق سهیم بودن در درآمد حاصله

4-   تثبیت نیروهای موجود در مراکز و فعالتر کردن مراکز دور افتاده

5-   افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه

 

ارزش نسبی خدمات و مراقبت های دندانپزشکی سال 1400

ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت سال 1400

کدینگ ثبت ویزیت های سرپایی در سامانه HIS

 

فعالیت های برنامه ای واحد بهداشت دهان و دندان در طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

جدول ریالی تعرفه های قابل دریافت در واحد های بهداشت دهان و دندان

خدمات دندان پزشکی مشمول بسته خدمتی پزشک خانواده

لیست خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر

ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی مور تعهد سازمان های بیمه گر

لیست خدمات دندانپزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمانهای بیمه گر

دستورالعمل رایگان بودن خدمات بهداشتی دهان و دندان