صفحه اصلی > توسعه شبکه و ارتقاء سلامت > معرفی  >  شرح وظایف 
يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

کاربر گرامی جهت دسترسی کامل به تمامی قسمت های پورتال معاونت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید ---->  دانلود مرورگر

در خانه بمانیم
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2198
 بازدید امروز : 1080
 کل بازدید : 2698296
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 2.6407
شرح وظایف
 • شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي وتوانايي هاي بالقوه منطقه وتهيه طرح هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه سياسي، اقتصادي واجتماعي كشور
 • بررسي، مطالعه ، برآورد ومكان يابي واحدهاي بهداشتي درماني
 •  پيشنهاد ايجاد وراه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني
 • مطالعه وبازنگري طرح هاي گسترش باتوجه به تغييرات سياسي، جغرافيايي وجمعيتي ايجادشده درمنطقه
 • بررسي، پيش بيي وتهيه وتوزيع منابع موردنياز جهت راه اندازي واحدها
 • برآورد وتامين وتوزيع نيروي انساني درقالب نيروهاي موقت (طرحي وپيام آور) ، قراردادي واستخدام رسمي وپيماني
 • نظارت برنحوه توزيع اعتبارات شبكه هاي بهداشتي درماني
 • جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع واستقرار واحدهاي بهداشتي درماني
 • جلب مشاركت جامعه درتوسعه برنامه هاي نظام سلامت (محلات،مساجد،مدارس وشوراها و..)
 • اجراي ضوابط مربوط به نظارت برپذيرش وگزينش بهورزان موردنياز
 • نظارت بر مراكز آموزش بهورزي به منظور جذب وتربيت بهورزان
 • بررسي پيش بيني وبرآورد منابع لازم به منظور بهبود استاندارد فضاهاي بهداشتي، تجهيزات ونيروي انساني
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي ودوره هاي بازآموزي جهت نيروهاي انساني شاغل
 • همكاري مستقيم با فصلنامه بهورز درخصوص تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان مشاركت درتهيه مقالات
 • مديريت، طراحي وتدوين برنامه هاي آموزشي براساس مفاهيم بنيادي نظام سلامت جهت پزشكان ونيروهاي جديد نظام بهداشتي
 • برگزاري كارگاهها ودوره هاي آموزشي در راستاي بهبود روشها واستانداردهاي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحدهاي بهداشتي درماني استان به منظور تقويت روند برنامه ريزي عملياتي
 • طراحي، ارائه وانجام پروژه هاي تحقيقاتي درخصوص ارتقاء وبهبود كيفيت خدمات
 • بررسي، مطالعه وتجزيه وتحليل داده هاي آماري ومطابقت آن با نيازهاي منطقه اي وتعيين اولويت ها وتنظيم برنامه هاي ساليانه وميان مدت
 • نظارت بر اجراي ضوابط ومقررات گسترش واحدهاي بهداشتي
 • جمع آوري، استنتاج ، تجزيه وتحليل وانتشارات اطلاعات حاصل از وقايع حياتي حاصل از زيجهاي حياتي خانه هاي بهداشت وارائه گزارشات مدون درسطح درون بخشي، ميان بخشي و برون بخشي
 • اجراي برنامه نظام ثبت مرگ ومير
 • ترسيم دقيق چهره مرگ وبيماري درجامعه، به منظور شناسايي علل بروز ومقابله با عوامل سبب ساز آن
 • اجراي برنامه بيمه روستايي وپزشك خانواده