English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢
-->

حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا:

این برنامه با هدف حفظ و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه پس از حوادث غیر مترقبه و در جهت پیشگیری از آسیب های  وارده به سلامت روان متعاقب حوادث غیرمترقبه تدوین و ابلاغ گردیده و به منظور کاهش بروز عوارض روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه، کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیرمترقبه، افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان و همچنین در جهت تقویت مهارت های اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی مجدد، خودیاری و بازسازی جامعه در هنگام بروز حوادث و بلایای غیر مترقبه در جمعیت آسیب دیده اجرا می گردد.

شرح وظایف کارشناس :

  •   هماهنگی در جهت تشکیل کمیته اجرایی کاهش اثرات روانی حوادث غیرمترقبه در استان
  •   نظارت بر اجرای برنامه حمایت روانی- اجتماعی در حوادث غیر مترقبه در شهرستان ها و ارائه گزارش به دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در سطح استان
  •   اجرای کلیه برنامه های حمایت روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه که در سطوح استان و ستاد برنامه ریزی شده است.
  •    برنامه ریزی در جهت آموزش عمومی (آموزش عمومی با بسیج آموزشی چند رسانه ای، آموزش مراقبت های روانی با تکیه بر مسایلی مانند سوگ، اضطراب، ترس، واکنش حاد به استرس، طراحی،  چاپ و توزیع پمفلت، پوستر و کتابچه، برگزاری گردهمایی های عمومی)
  •   آموزش تخصصی (آموزش مسئولین و دست اندرکاران، آموزش کارکنان بهداشتی، هم فکری و تبادل نظر با  رهبران دینی جامعه)
  •   هماهنگی در جهت تدوین راهبرد های درمانی (تامین نیروی انسانی، مشخص نمودن مراکز درمانی، تهیه بسته های مداخلات دارویی و غیردارویی)
  •   هماهنگی در جهت تدوین و اجرای راهبرد های بازتوانی (تهیه بسته های مداخلات بازتوانی، جلب مشارکت و همکاری بین بخشی، نظارت و پیگیری ارائه خدمات)
  •  شرکت در کارگاه های کشوری ارتقاء برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا