English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢
-->

هدف کلی:
کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین – انرژي در کودکان زیر 6 سال

 اهداف اختصاصی:

١. بهبود وضعیت تغذیۀ حداکثر 30% کودکان خانوارهاي نیازمند تحت پوشش برنامه

٢. ارتقاءآگاهی تغذیه اي کارکنان بهداشتی ؛ پزشک خانواده ؛بین بخشی و مادران در زمینه تغذیه کودکان به میزان 30 % وضعیت موجود

٣. ارتقاء سطح تعاملات بین بخشی و درون بخشی

۴. افزایش تعداد مراکز مشاوره تغذیه براي کودکان مبتلا به سوءتغذیه تحت پوشش به میزان 5% نسبت به وضعیت موجود

۵. افزایش تعداد خانه هاي بهداشت مجهز شده به آشپزخانه به میزان 5% نسبت به وضعیت موجود

 

دستور عمل اجرایی برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع کودکان