English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢
-->

برنامه مدارس مروج سلامت

یکی از مهمترین راه های ارتقاء سلامت و سلامت دانش آموزان، اجرای پروژه های مختلف آموزشی سلامت با تکیه بر مشارکت فعال آنها در فعالیتهای مختلف بهداشتی است. از سوی دیگر تحقق هدف های سلامت مدارس مستلزم دخالت، مشارکت و همسویی خانه، مدرسه ،مراکز بهداشتی درمانی و جامعه است. بر همین اساس برنامه کشوری مدارس مروج سلامت از سال 88 و با بررسی های فنی و کارشناسی و ادغام برنامه های «استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE)» و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور و با انتخاب  72 مدرسه در 7 دانشگاه علوم پزشکی به شکل پایلوت آغاز گردید. در سال 1389 نیزمتعاقب توافقنامه وزرای محترم آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هفته سلامت همان سال مقرر گردید که در فاز اول گسترش مدارس مروج سلامت تعدادی از مدارس شهری و روستایی در مقاطع ابتدایی و یا راهنمایی در هر شهرستان تحت پوشش برنامه قرار گیرد که در حال حاضر12500 مدرسه در سطح کشور  تحت پوشش این برنامه می باشند.که از این تعداد  900 مدرسه مربوط به استان آذربایجان غربی می باشد.  در مدارس مروج سلامت سعی شده تا با استفاده از مشارکت عمومی آموزگاران ،اولیاء و تشکیل گروههای کاری و مشورتی در 8 محور ذیل فعالیت شود:

1-     برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس

2-     ارائه خدمات بالینی در مدارس

3-     سلامت محیط در مدارس

4-     بهبود تغذیه در مدارس

5-     تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی

6-      ارتقاء سلامت کارکنان مدارس

7-     خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس

8-     مشارکت والدین و جامعه در برنامه ریزی ارتقاء سلامت در مدارس و شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان


دستورالعمل فنی و اجرايي مدارس مروج سلامت