English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: دوشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٢
-->

رویکردهای جدید در برنامه باروری سالم

بر اساس سرشماری 1390میزان باروری کلی( متوسط تعداد فرزندی که یک زن در طول دوران باروری خود به دنیا می آورد، به شرطي كه احتمالات مربوط به فرزند آوري و مربوط به يك سال مشخص  را تجربه كنند ) درکشور به کمتر از حد جایگزینی(8/1) به ازای هر زن کاهش یافته است.

ونرخ باروری کلی به زیر حد جایگزینی رسیده است.ونظر به منویات مقام عظمی رهبری مبنی بر لزوم افزایش جمعیت جوان وبا عنایت به روند سالخوردگی رویکرد های  برنامه باروری سالم در جهت افزایش نرخ باروری کلی با الزام بر حفظ وارتقاسلامت مادران وکودکان تغییر یافته است.                                                                                                  

رویکردهای کلی

 1-  ارتقاي مشاوره هاي هنگام ازدواج و پس از ازدواج با تاكيد بر مهارت هاي زوجين و سلامت جنسي با رعايت چارچوب هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي

2-افزايش آگاهي جامعه درباره اهميت فرزند آوري سالم و اجتناب از تك فرزندي

3-مشاوره براي کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

4-مشاوره براي کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

5-پيشگيري از سقط

6-تامين مراقبت هاي كيفي دوران بارداري

7-جلوگيري از مرگ مادر، ‌نوزاد و شيرخوار

8-تدوين بسته هاي آموزشي براي ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

9-تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري، فرزند آوري، ارتقای نرخ باروری کلی و عوامل مستعد کننده ناباروری از جمله عوامل محیطی

10-تامين خدمات سلامت مادر و كودك و باروري در راستای ارتقای نرخ باروری کلی و افزايش بارداري های مبتنی بر سیاست ها و قوانین مصوب

 

فعاليت هاي برنامه باروري سالم

باروری سالم و فرزندآوری:

1)آموزش و ارتقاي توانمندي پرسنل سطوح مختلف در مورد ارایه خدمات باروري سالم

2)اجراي استانداردهاي بازنگري شده در خصوص مشاوره خدمات باروري سالم در راستاي افزایش فرزندآوری

 3)کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول،

 4)کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

5)کاهش تک فرزندی،

6)کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی

7)ايجاد دسترسي و تسهيلات مناسب به خدمات بازگشت باروری پس از اعمال جراحی پیشگیری از بارداری 

8)تعيين شاخص هاي بازنگري شده برنامه سلامت باروري درسطح دانشگاه

9)هماهنگي با بخش خصوصي و سایر دستگاه ها براي استفاده از ظرفيت موجود درخصوص برنامه هاي باروري سالم

10)همكاري و اجراي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري و فرزند آوري در سطح دانشگاه

ناباروری:

1)ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

2)همكاري وهماهنگي ميان بخشي به منظور كاهش عوامل مستعد کننده ناباروری(از جمله عوامل محیطی )

3)اجراي استاندارد هاي ابلاغي در خصوص خدمات ناباروري

4)توانمند سازی ارایه کنندگان خدمات باروري سالم در خصوص بسته خدمتي ناباروري

5)همكاري در اجراي چارچوب پايش و ارزشيابي تدوين شده براي مراکز ارايه خدمت مشتمل بر ايجاد سيستم ثبت اطلاعات براي بررسي نتايج و عوارض درمان ها

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ناباروري در سطح دانشگاه

برنامه هاي حين و پس ازا زدواج :

1)همكاري در فرهنگ سازي در جهت کاهش میانگین سن ازدواج

2)اجراي  برنامه آموزش هاي قبل از ازدواج در خصوص تمایل به ازدواج و ارزش های زندگی مشترک

 3)اجراي استانداردهاي تدوين شده برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رويكرد حل مشكلات زوجين در ابتداي زندگي زناشويي و پس از آن

4)همكاري بین دستگاهی در توانمند سازي گروه هاي در آستانه ازدواج و پس از ازدواج در زمينه سلامت جنسي و حقوق، احکام و روانشناسی 

5)ترويج مفاهيم آموزشي اهميت ازدواج مناسب، اهميت فرزند اوري سالم و اجتناب از تك فرزندي در جامعه

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي در دانشگاه

 جهت دریافت دستورالعمل های سلامت باروری کلیک نمایید