English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢
-->

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪرﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ

ﭼﻜﻴﺪه

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳﻜﺴﺮي داده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ راﻳﺞ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎري اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮوز و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ را ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻣﻈﻨﻮن و ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻗﺪام ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر و ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺑﺮوز ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻳﻜﺴﺮي از اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻧﻮع ﺟﺮم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮده و ﻋﻤﻼً ﻧﺘﻮان در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮد، ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪرﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ را ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﻧﻮ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد. ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ آﻻم و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻃﻐﻴﺎن و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻨﺪرﻣﻴﻚ ﮔﻮﺷﻮاره اي اﺳﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل   ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود (ﭘﺎﻳﻠﻮت) در ﻳﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 7 اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪت 5 ﺳﺎل در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي در ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺠﺎج در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲدر ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻬﺮان و ﺷﻤﻠﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ و ورود ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﺸﺎن و ارزﺷﻤﻨﺪي از اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.

 

نظام مراقبت سندروميك بر مبناي گزارش رويدادهاي باليني و هدف پيشنهاد گرديده است

محدويتهاي نظام مراقبت روتين :

1.       تاخيردر گزارش رويدادها (در شرايط بحراني اين وقفه مسلماً مشكل ساز خواهد بود)

2.      كاهش تعداد گزارشات در نظام مراقبت روتین در مقايسه با نظام مراقبت سندروميك و افت كيفيت نظام مراقب

-         افت كمي گزارشات و اطلاعات مديريتي (Information for action) منجر به كاهش قدرت تصميم گيري سياستگزاران كلان براي مقابله با بيماريهاي مشمول مراقبت ملي / بين المللي خواهد شد

3.     نظام مراقبت كنوني هنوز به طور كامل الكترونيك نبوده كه اين خود منجر به از دست دادن زمان خواهد گرديد

 

راهكار ترميم آن چيست؟

راه اندازي و گنجاندن نظام مراقبت سندرميك در كنار نظام مراقبت روتين

 هدف اصلي نظام مراقبت سندرمیک :

گزارش زودهنگام همه گيري هاي community-based ميباشد) Early detection of community-based epidemics)                          

نظام مراقبت سندرميك چگونه عمل ميكند؟

-         همه موارد بيماري كه در حد يك بيمارستان يا يك محله كوچك رخ ميدهد و در نظام مراقبت متداول بدون گزارش باقي مي ماند در نوع سندرميك طي چند دقيقه شناسايي ، ثبت و گزارش ميشود

-         به اين ترتيب امكان تعريف بيماريها و ديگر وقايع مشمول گزارشدهي براي تمامي مراكز و پرسنل بهداشتي به صورت (near “Real Time”) تسهيل ميگردد

-         در مطالعه آمريكائي ها ديده شده كه كشف و گزارشدهي اينگونه سندرمها بسيار سريع تر صورت گرفته و پاسخ به آن هم بسيار سريع تر آغاز شده نتيجتاً مؤثرتر خواهد بود

مزاياي نظام مراقبت سندرميك

1.      بدين طريق در صورت افزايش موارد مشكوك در چند بيمارستان منطقه (مثلاً يك استان) ،‌سيستم بهداشتي ميتواند به يك طغيان احتمالي مشكوك شود.

2.      اين سيستم براي پرسنل بهداشتي درماني بسيار ساده تر است زيرا جمع آوري علائم كليدي بمراتب ساده تر از شك به يك بيماري مشمول مراقبت و ثبت آن است.

 

نظام مراقبت سندرمیک