English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢
-->

برنامه کودکان:

وضعیت کنونی در هر کشور یک ارزیابی گسترده از وضعیت بقای کودکان و مراقبتهای بهداشتی مادران، کو.دکان و نوزادان ارائه می دهدکه می توانند به عنوان مقیاسی جهت اندازه گیری میزان توسعه و رفاه هر کشور و همچنین مدرکی گویا دال بر اولویتها و ارزشهای موجود در هر جامعه مورد استفاده قرار گیرند. سرمایه گذاری در مورد بهداشت کودکان و مادران تنها موضوعی مرتبط با حقوق بشر نیست، بلکه در عین حال یک تصمیم اقتصادی خردمندانه و یکی از مطمئن ترین راهها جهت قرار گرفتن یک کشور در مسیر دستیابی به آینده ای بهتر می باشد. همانگونه ذکر شد تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان و کودکان بعنوان گروههای آسیب پذیر جامعه در خدمات بهداشتی جایگاه ویژه ای دارد که با افزایش آگاهی دانش و مهارت و توانایی در تمام سطوح بهداشتی می توان عوارض بارداری، زایمان و پس از زایمان و اختلالات بدو تولد را بموقع تشخیص و مراقبتهای لازم به مادران و نوزادان در معرض خطر ارائه نمود. مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان داده که با رعایت اصول اولیه مراقبت از بدو تولد و ارائه صحیح مراقبت ها می توان موفقیت چشمگیری در کاهش مرگ و میر کودکان حاصل نمود. در راستای تحقق اهداف فوق راهکارهای ذیل در جهت سلامت کودکان توسط اداره سلامت کودکان دفتر سلامت خانواده و جمعیت مطرح شده است. که عبارتند از:

Ø      استراتژی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال

Ø      استراتژی مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

Ø      ترویج تغذیه با شیر مادر

 

 مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال  (Integrated  Management  Child  illness ):

به دنبال برنامه های بهداشتی مثل کنترل بیماریهای اسهالی، بیماریهای تنفسی، تامین آب آشامیدنی سالم و ترویج تغذیه با شیر مادر طی دو دهه اخیر در کشور شاهد کاهش قابل ملاحظه مرگ کودکان زیر 5 سال کشور بوده ایم. این دستاورد نتیجه زحمات پرسنل بخش بهداشت و درمان از سویی، و از سوی دیگر تغییرات در شرایط عمومی توسعه کشور مثل افزایش باسوادی در جامعه، افزایش دسترسی به ارتباطات، تامین راههای مناسب و ایمن به خصوص در نقاط محروم کشور بوده است. برآیند همه این پیشرفتها، تغییر الگوی بیماری و  مرگ در کشور است، به گونه ای که مرگ ناشی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و یا اسهال جای خود را به مرگ ناشی از حوادث و ناهنجاریهای مادر زادی داده اند. اما با نگاهی عمیقتر در می یابیم، هر چند مرگ ناشی از بیماریهای تنفسی و اسهال کاهش یافته است و اولویت دار بودن مقابله با آن را به دچار تردید می کند ولی کماکان شایعترین علت مراجعه کودکان زیر 5 سال به پزشکان در کشور، عفونت تنفسی و اسهال است. بدین منظور استراتژی تحت عنوان مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) مطرح شد که مهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ و میر کودکان را در برگرفته و تشخیص و درمان صحیح بیماریها را بر اساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد. مانا به عنوان مناسب ترین راهکار در جهت کاهش مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تمامیت سلامت کودک می نگرد و نه فقط به بیماری وی و علاوه بر درمان کنونی و بهره جویی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمات پیشگیری اولیه، خانواده ها را در درمان کودک در منزل درگیر می سازد تا زمینه های بیمار شدن کودک و یا غفلت از نشانه های خطر در جریان بیماری را به حداقل برسانند.

هدف کلی این برنامه:

  • کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
  • ارتقاء مهارتهای کارکنان ارائه دهنده خدمت
  • بهبود رفتار و عملکرد خانواده و جامعه

دستورالعمل اجرایی بسته خدمتی مانا ویژه پزشک و غیر پرشک

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( ویژه پزشک ) :

بوکلت کودک بیمار


مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( ویژه غیرپزشک ) :

بوکلت کودک بیمار