English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->

کارشناس شرح وظایف
دکتر حسن کریمی
 •        نظارت بر نحوه اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و الکل
 •        نظارت بر نحوه استقرار سند ملی پیشگیری از سوء مصرف الکل
 •        تدوین برنامه عملیاتی
 •        تدوین و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل برای پرسنل بهداشتی در  مانی
 •        شرکت در جلسات

اعتیاد :

 •         نظارت بر نحوه اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان ها
 •         نظارت بر ادغام برنامه پیشگیری از اعتیاد
 •         تدوین برنامه عملیاتی
 •         تدوین و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای پرسنل بهداشتی درمانی
 •         انجام بازدید و بررسی از مراکز درمان و کاهش آسیب به عنوان عضو کمیته نظارت استانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 •           تولید رسانه آموزشی همگانی جهت اطلاع رسانی عمومی

ویدا

چشم براه

پیشگیری از خودکشی :

- اجرای برنامه كشوري پیشگیری از خودکشی

- افزایش آگاهی جامعه نسبت علل خودکشی و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به عواقب رفتار خودکشی و تشویق و ترغیب عموم در جهت استفاده از اصول بهداشت روان در جهت  پیشگیری از رفتار خودکشی.

- اجرای آموزش، ارجاع بیماران در معرض حطر، درمان  و مراقبت وپیگیری براي گروه هاي آسيب پذير جامعه كه نيازمند و مداخلات ارتقايي که جزء برنامه پیشگیری از خودکشی است.

- ایجاد هماهنگی های لازم به منظور بهبود وتوسعه همکاری های درون بخشی و برون بخشی برای پیشبرد برنامه ها در سطح استان و شهرستانهای تابعه

- پیگیری و هماهنگی های لازم با بخش درمان در خصوص راه اندازي بخش روانپزشكي دربيمارستانهاي عمومي به ميزان حداقل10 درصد كل تخت‌هاي هر دانشگاه و يا تغيير كاربري تخت هاي باضريب اشغال كمتر از 70 درصد، تجهيز و بهينه سازي اورژانس هاي روانپزشكي، كمك به فعال شدن گروههاي خودياري در  حوزه خودکشی و بستری شدن این افراد در بیمارستان عمومی.

- مشارکت در فعالیت های پژوهشی و فعالیت های میدانی کشوری و استانی در جهت تعیین راه های کاهش موارد اقدام به خودکشی برای جمعیت  تحت پوشش (طرح پایلوت در دو شهرستان استان )

- هماهنگی وبرنامه ریزی درجهت تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی در خصوص برنامه پیشگیری از خودکشی و پیگیری مصوبات آن

- جمع آوری اطلاعات و آمار های مربوطه وارد شده در پرتال وزارت کشور  و بررسی در مورد شناخت علل و راه های پیگیری و درمان بیماری های منجر به رفتار خودکشی.

- مشارکت در تهیه مواد آموزشی ازجمله بروشور، پوستر و فیلم های آموزشی جهت استفاده در آموزش های همگانی

- تهیه گزارش عملکرد سالیانه اجرای برنامه پیشیری از خودکشی

- پایش وارزشیابی اجرای برنامه های آموزشی رفتار خودکشی ونظارت بر حسن اجرای امور در واحد های تابعه استان و شهرستان

- مسئولیت آموزش و باز آموزی پرسنل تابعه در سطوح مختلف خدمات با برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات آموزشی در استان و شهرستان

- همکاری ومشارکت درفعالیت های پیگیری بیماران اقدام کرده و مشاوره و درمان توسط روانپزشک مشاور برنامه پیشگیری از خودکشی دراستان

سلامت روان :

- جمع آوری اطلاعات و آمار های مربوطه و بررسی در مورد شناخت بیمار های روانپزشکی در سطح استان و شهرستان

- مشارکت در برنامه ریزی در مورد توسعه سلامت روان از نظر کمی و کیفی و بررسی در مورد تعیین شاخص های بهداشت روان و اولویت های استانی از قبیل شیوع و بروز نوع مشکل در استان و شهرستان

  - مشارکت در تهیه مواد آموزشی ازجمله بروشور، پوستر و فیلم های آموزشی جهت استفاده در آموزش های همگانی
- تهیه گزارش عملکرد سالیانه اجرای برنامه ها و همچنین تهیه گزارش عملکرد ریالی و ارسال وارائه به مقام مافوق دراستان و شهرستان

- پایش وارزشیابی برنامه ها ونظارت بر حسن اجرای اموردرواحد های تابعه استان و شهرستان 

- مسئولیت آموزش و باز آموزی پرسنل تابعه در سطوح مختلف خدمات با برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات آموزشی در استان و شهرستان

- همکاری ومشارکت درفعالیت های روانپزشک مشاور برنامه بهداشت روان دراستان در زمینه روان سنجی وتهیه شناسنامه روانپزشکی افراد

- اجرا و راه اندازی سند جامع سلنت روان

  - مشارکت درفعالیتهای پژوهشی و فعالیتهای میدانی کشوری و استانی در جهت تعیین نوع و حجم بیماریهای روانپزشکی در کشور و یا مناطق تحت پوشش
 - هماهنگی و برنامه ریزی درجهت تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی بهداشت روان و پیگیری مصوبات آن

- اجرای برنامه های هفته بهداشت روان با توجه به دستورالعمل ارسالی از اداره سلامت روان وزارت متبوع و اولویت های استانی مصوب کمیته بهداشت روان استان و شهرستان

- اجرا و راه اندازی برنامه پیشگیری ازخودکشی در یکی شهرستانها بصورت پایلوت
- بخشی و برون بخشی برای پیشبرد برنامه ها در سطح استان و شهرستان ها
 - پیگیری و هماهنگی های لازم با بخش درمان در خصوص راه اندازي بخش روانپزشكي دربيمارستانهاي عمومي به ميزان حداقل10 درصد كل تخت‌هاي هر دانشگاه و يا تغيير كاربري تخت هاي باضريب اشغال كمتر از 70 درصد، تجهيز و بهينه سازي اورژانس هاي روانپزشكي، كمك به فعال شدن گروه هاي خودياري در حوزه اختلالات رواني اشاره نمود.
ابراهیم خلیلی

-   هماهنگی در جهت تشکیل کمیته اجرایی کاهش اثرات روانی حوادث غیرمترقبه در استان

-   نظارت بر اجرای برنامه حمایت روانی- اجتماعی در حوادث غیر مترقبه در شهرستان ها و ارائه گزارش به دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در سطح استان

-    اجرای کلیه برنامه های حمایت روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه که در سطوح استان و ستاد برنامه ریزی شده است.

-   برنامه ریزی در جهت آموزش عمومی (آموزش عمومی با بسیج آموزشی چند رسانه ای، آموزش مراقبت های روانی با تکیه بر مسایلی مانند سوگ، اضطراب، ترس، واکنش حاد به استرس، طراحی،  چاپ و توزیع پمفلت، پوستر و کتابچه، برگزاری گردهمایی های عمومی)

-   آموزش تخصصی (آموزش مسئولین و دست اندرکاران، آموزش کارکنان بهداشتی، هم فکری و تبادل نظر با  رهبران دینی جامعه)

-   هماهنگی در جهت تدوین راهبرد های درمانی (تامین نیروی انسانی، مشخص نمودن مراکز درمانی، تهیه بسته های مداخلات دارویی و غیردارویی)

-   هماهنگی در جهت تدوین و اجرای راهبرد های بازتوانی (تهیه بسته های مداخلات بازتوانی، جلب مشارکت و همکاری بین بخشی، نظارت و پیگیری ارائه خدمات)

-      شرکت در کارگاه های کشوری ارتقاء برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بحران و بلایا

مهارت های زندگی :

-   برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارشناس سلامت روان (TOT)

-   تدوین برنامه عملیاتی آموزش کارگاهی مهارت های زندگی

-   هماهنگی در جهت فراهم نموده مشارکت سازمان ها و دستگاه های ذینفع در جهت اجرای مشترک آموزش مهارت های زندگی در جهت پرهیز از موازی کاری و اتلاف انرژی

-   پایش و ارائه پسخوراند در زمینه نحوه برگزاری آموزش کارگاهی مهارت های زندگی توسط مربیان آموزشی (تدوین برنامه بازدید براساس چک لیست)

-   استخراج و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به برنامه و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت ارتقاء کمی و کیفی برنامه

-   شرکت در کارگاه های کشوری ارتقاء برنامه مهارت های زندگی

تهیه و تدوین پکیج های آموزشی در برنامه مهارت های زندگی برای گروه های هدف

مهارت های فرزندپروری :

-   برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزندپروری ویژه کارشناس سلامت روان (TOT)

-   تدوین برنامه عملیاتی آموزش کارگاهی مهارت های فرزند پروری

-   هماهنگی در جهت فراهم نموده مشارکت سازمان ها و دستگاه های ذینفع در جهت اجرای مشترک آموزش مهارت های فرند پروری

-   پایش و ارائه پسخوراند در زمینه نحوه برگزاری آموزش کارگاهی مهارت های فرزند پروری توسط مربیان آموزشی (تدوین برنامه بازدید براساس چک لیست)

-   استخراج و تجزیه و تحلیل شاخص های مربوط به برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت ارتقاء کمی و کیفی برنامه

-   شرکت در کارگاه های کشوری ارتقاء برنامه مهارت های فرزند پروری

-    تهیه و تدوین پکیج های آموزشی در برنامه فرزند پروی برای گروه های هدف