English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->

اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران

بیماری کروناویروس: تغییر اقلیم براساس دستور عمل سازمان جهانی بهداشت (WHO)

بیماری کروناویروس: مشاغل مواد غذایی براساس دستور عمل سازمان جهانی بهداشت (WHO)

دستورعمل اجرایی مشارکت تیم پزشک خانواده در برنامه ملی خودمراقبتی(براساس بسته خدمت خودمراقبتی)

خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی

بسته خدمت خودمراقبتی،همیاری و مشارکت جمعی مراکز بهداشتی شهری-روستایی(طرح تحول نظام سلامت)

چک لیست پایش عملکرد بهورز

چک لیست پایش عملکرد کارشناس مراقب سلامت

چک لیست پایش عملکرد رابط آموزشی

چک لیست پایش عملکرد سفیر سلامت

چک لیست پایش عملکرد کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه ها

راهنمای ارتقای سلامت در محل کار

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

وظایف/صلاحیت های سفیران سلامت

شرح وظایف کارشناس مراقب سلامت خانواده در برنامه ملی خودمراقبتی

شرح وظایف واحد آموزش و ارتقای سلامت در ستاد مرکز بهداشت شهرستان

دستورالعمل تکمیل فرم های آماری فصلی گروه آموزش و ارتقای سلامت

فرم گزارش عملکرد 1-1

فرم گزارش عملکرد 2-1

آئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت