صفحه اصلی > بهبود تغذیه جامعه > معرفی > شرح وظایف 
سه شنبه ٠٨ آذر ١٤٠١

کاربر گرامی جهت دسترسی کامل به تمامی قسمت های پورتال معاونت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید ---->  دانلود مرورگر

در خانه بمانیم
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2088
 بازدید امروز : 932
 کل بازدید : 3359190
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 2.8284
شرح وظایف

بيانيه ماموريت بهبودتغذيه استان :

كمك به بهبود امنيت غذايي آحاد مردم ساكن دراستان از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي ، افزايش سواد وفرهنگ تغذيه اي ورهايي از بيماري هاي مرتبط با تغذيه درچارچوب اهداف وسياست هاي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وبا استفاده از تمهيداتي ازقبيل مشاركت درتدوين سياست هاي نوين درعرصه غذاوتغذيه ، فرهنگسازي تغذيه صحيح، تحقيق وپايش واقدامات پيشگيرانه ودرماني درحيطه بيماري هاي مرتبط با تغذيه 


شرح وظايف : 

-          بررسي مستمر وضعيت امنيت غذايي دراستان وروند تغييرات آن در دوره هاي مختلف زماني


-          تهيه گزارشا ت مستمر ومقطعي ازوضعيت امنيت غذايي دراستان جهت ارائه به کارگروه سلامت وامنيت غذايي استان ودفتر بهبود تغذيه جامعه


-          تهيه گزارشات مستمر ومقطعي از وضعيت امنيت غذايي مردم استان جهت ارائه به کارگروه سلامت وامنيت غذايي استان ودفتر بهبود تغذيه جامعه


-          تهيه وتدوين پيش نويس راهبردها،مقرارات ودستورعمل هاي مرتبط با بهبود تغذيه استان  جهت ارائه به شوراي سلامت وامنيت غذايي استان


-          طراحي واجراي طرح هاي مداخله اي ، پژوهشي ،آموزشي واطلاع رساني درخصوص بهبود تغذيه استان


-          ارائه خدمات مشورتي درزمينه فعاليت ها


-          پيگيري ونظارت برحس اجراي تصميمات ومصوبات شوراي سلامت وامنيت غذايي استان وارائه گزارشات مستمر ازچگونگي اجراي مصوبات


-          تهيه وتدوين برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت بهبود تغذيه استان درقالب اهداف وسياست هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت


-          تعيين اولويت هاي پژوهشي تغذيه درقالب برنامه هاي كلي بهبود تغذيه استان وارائه آن به معاونت پژوهشي استان وساير ارگانهاي مرتبط


-          ارزيابي برنامه هاي بهبود تغذيه استان وتهيه گزارش از پيشرفت برنامه ها وارائه پيشنهادات اصلاحي به مديرمافوق ودفتر بهبود تغذيه جامعه به منظور بازنگري برنامه ها


-          جلب همكاري مديران مافوق به منظور تهيه وتدوين سياست ها، برنامه هاي ساليانه و 5 ساله بهبود تغذيه استان


-          جلب همكاري سازمانها ، موسسات ونهادهاي مرتبط با بهبود تغذيه  استان درخصوص تدوين واجراي برنامه ها وطرح هاي استاني بهبود تغذيه جامعه


-          همكاري با دانشگاهها وموسسات آموزشي وپژوهشي استان درخصوص طراحي واجراي طرح هاي آموزشي وپژوهشي مرتبط با بهبود تغذيه استان


-          ايجاد هماهنگي بين فعاليت ها وبرنامه هاي كارشناسان وكاركنان شاغل در برنامه هاي بهبود تغذيه استان


-          نظارت برحسن اجراي برنامه ها وفعاليت ها ي بهبود تغذيه استان


-          انعكاس پيشنهادات ويافته هاي مطالعاتي كارشناسان بهبود تغذيه استان و شهرستان به مقامات مافوق ودفتر بهبود تغذيه جامعه


-          همكاري تخصصي باساير كارشناسان امور بهبودتغذيه استان  درساير بخش ها دراجراي برنامه ها وفعاليت هاي بهبود تغذيه استان


-           تهيه وتدوين مطالب آموزشي مناسب براي آموزش كاركنان وعموم مردم با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه جامعه


-          تهيه وارائه پيشنهاد جهت ارتقاء دانش ومهارتهاي كارشناسان تغذيه تحت نظارت وپيگيري موضوع از مراجع ذيربط


-           برنامه ريزي وبرگزاري دوره هاي آموزشي وبازآموزي  درزمينه تغذيه جامعه براي كارشناسان تغذيه شهرستان ، كاركنان بين بخشي ودرون بخشي


-          ارائه خدمات مشورتي تخصصي به كارشناسان تغذيه شهرستان درخصوص برنامه ريزي واجراي فعاليت هاي بهبود تغذيه استان


-          تعيين اولويتهاي  برنامه هاي آموزشي  تغذيه ،اطلاع رساني وپايشي برنامه هاي بهبود تغذيه استان


-          نظارت بررعايت دستورعمل ها وضوابط تخصصي واداري درحوزه مسئوليت خود


-          انجام سايرامور مرتبط با برنامه ريزي وسياستگذاري ونظارت بربرنامه هاي بهبود تغذيه استان كه از سوي مقامات مافوق ارجاع مي شود.