English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
-->

هدف كلي:

بهبود وضع تغذیه کودکان6-3 ساله خانواده هاي نیازمند در مناطق محروم و روستایی

 اهداف اختصاصي:

  1. تامین بخشی از نیازهاي تغذیه اي کودکان از طریق ارائه یک وعده غذاي گرم در روستا مهدها
  2. ارزیابی وضعیت رشد کودکان 6 -3 سال روستا مهدها براساس شاخص وزن براي سن (کم وزنی)
  3. ارتقاء آگاهی مدیران و مربیان روستا مهدها در زمینه رشد و تغذیه کودك به میزان 30 % نسبت به وضعیت موجود
  4. اصلاح عادات و ایجاد رفتار تغذیه اي صحیح در کودکان
  5. ترغیب خانواده ها جهت استفاده از خدمات روستا مهدها.

مطالب کارگاه نشست توجیهی آموزشی برنامه تامین وعده غذای گرم در روستامهدهای استان آذربایجان غربی

معاونت امور بهداشتی  دانشگاه -سازمان بهزیستی استان