English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢
-->


 

 

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی190

تعرفه خدمات بهداشت محیط و حرفه ای ماده 5 سال

تعرفه خدمات بهداشت و  درمان ماده 24

حدود مجاز مواجهه شغلی

راهنمای کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

تصویب نامه تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای

لایحه تصویب کنوانسیون میناماتای جیوه

اولویت ها و اقدامات مرتبط با تعهدات وزارت بهداشت درخصوص اجرای سند جیوه

ضمایم کنوانسیون میناماتا در خصوص جیوه

دستورالعمل اجرایی "تشکیل کمیته مشترک استانی ایمنی و بهداشت حرفه ای زندانیان

فرم خدمات بهداشت حرفه ای کارگاههای بازرسی نشده

راهنمای تنظیم شاخص های بهداشت حرفه ای

فرم های پرونده پزشکی شاغل

دستورالعمل تکمیل فرم 3-111 (ر)

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی در ایران

دستورالعمل حمل و نقل جاه ای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه بهداشت قالیبافان - بقا

فرم جمع بندی معاونت بهداشتی

فرم جمع بندی مرکز بهداشت شهرستان

دستورالعمل تکمیل جداول ثبت اطلاعات و گزارش دهی برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها(م.ع)

دستورالعمل تکمیل جداول ثبت اطلاعات و گزارش دهی برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار

راهنمای جامع حمل دستی بار

فرم ارسال گزارش آموزش ارگونومی

فرم ثبت ارزیابی ارگونومی

فرم گزارش گیری ارگونومی

راهنمای شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط

راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

فرم بازرسی بهداشت حرفه ای کارگاه (تک واحدی)

فرم بازرسی بهداشت حرفه ای کارگاه (چند واحدی)

راهنمای تکمیل فرم بازرسی بهداشت حرفه ای

بسته آموزشی روشنایی در محیط کار

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

فرم گزارش اندازه گیری صدا

دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران

دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

 

گزارش کشوری ثبت و تحليل آسیب های ناشی ازحوادث مربوط به آتش بازی شب چهارشنبه آخرسال 1392

دستورالعمل بازرسی بهداشت کار

دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل معاینات بدو استخدام و دوره ای شاغلین

پرسشنامه غربالگری اختلالات روانپزشکی