English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١
-->

معرفی واحد امور دارویی :

 هدف کلی :

تدوین نظام برآورد ، تدارک، نگهداری و توزیع دارو در سطح واحدهای تحت پوشش معاونت امور بهداشتی دانشگاه  

فعالیت های اجرایی:

1-      پیشنهاد بودجه مورد نیاز در خصوص خرید داروها در سطح شهرستانها و استان

2-   خرید داروهای مکمل و تنظیم خانواده برای گروه های هدف وتوزیع آن در سطح شهرستانهای تابعه براساس جمعیت هدف تحت پوشش و توجه به روند مصرف دارو با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

3-   تامین داروهای ضد سل، ضد مالاریا، ضد سالک و التور و سایر داروهایی که براساس نیازها توسط کارشناسان گروه بیماریها اعلام می شود و توزیع آن در سطح شهرستانهای تابعه با هماهنگی گروه مبارزه با بیماریها

4-      تامین سرنگ سهمیه واکسیناسیون و توزیع آن براساس نیازها با هماهنگی کارشناسان گروه بیماریها

5-      نظارت بر امر توزیع داروها و هزینه نمودن اعتبارات اختصاص یافته به شهرستانها

6-      تامین شیر خشک مصنوعی جهت کودکان گروه هدف و توزیع آن در سطح واحدهای محیطی با هماهنگی گروه بهداشت خانواده

7-   تهیه لیست داروهای مراکز بهداشتی درمانی با در نظر گرفتن لیست داروهای طرح پزشک خانواده و لحاظ نمودن پروتکل های کشوری

8-      همکاری با گروههای بهداشت خانواده – مبارزه با بیماریها- گسترش شبکه در زمینه دارو