English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢
-->

کارشناس آموزش و بازآموزی با استفاده از استراتژی های مختلف آموزش و بازآموزی، در راستای تحقق اهداف عالیه آموزش و بازآموزی رده های شغلی مختلف کارکنان بهداشتی در سطح کلی استان را بر عهده داشته و در این ارتباط فعالیتهای آمده در ذیل را مورد توجه قرار می دهد.

  •    هم آهنگی با گروه های مختلف کارشناسی در جهت برآورد و اعلام نیازهای آموزشی و بازآموزی نه فقط کارکنان ستاد مرکز بهداشت استان بلکه کلیه کارکنان مراکز بهداشت شهرستان های تابعه را بر عهده دارد.
  •    دریافت نتیجه نهایی نیازهای آموزشی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه و با ایجاد هم آهنگی در بازبینی نیازهای آموزشی دریافت شده با گروه های مختلف کارشناسی مستقر در ستاد مرکز بهداشت استان و تهیه لیست نهایی نیازهای آموزشی کل استان و ارسال آن به ستاد دانشگاه جهت مصوب نمودن نیازهای آموزشی اعلام شده.
  •      هم آهنگی با گروه های مختلف کارشناسی ستاد مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستان های تابعه در ارتباط با برگزاری هر چه با کیفیت کارگاه های آموزشی مصوب در مراکز بهداشت شهرستان های مربوطه
  •   هم آهنگی با معاونت اجرایی ستاد مرکز بهداشت استان در جهت ساپورت  مالی کارگاه های آموزش و بازآموزی که مقرر گردیده در ستاد مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه برگزار گردد.
  •    هم آهنگی با گروه های مختلف کارشناسی ستاد مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه در راستای هرچه کیفی تر برگزار شدن کارگاه ها و نظارت بر نحوه برگزاری کارگاه های مذکور در نقاط مختلف استان.
  •   صدور گواهی برای کارگاه های مصوب برگزار شده در ستاد مرکز بهداشت استان و شهرستانهای تابعه با رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوطه
  •     هم آهنگی های لازم با گروه های مختلف کارشناسی ستاد مرکز بهداشت استان و مدیریت محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اعضا محترم هیئت علمی گروه های مختلف در جهت اعلام نیازهای بازآموزی نه فقط کادر پزشکی و پیراپزشکی ذیربط شاغل در حوزه فعالیت معاونت بهداشتی بلکه شاغل در بخش خصوصی و سایر حوزه های ذیربط دانشگاه علوم پزشکی و در نهایت برگزاری دوره های بازآموزی مصوب برای گروه مورد بحث
  •    ارزشیابی های نهایی آموزشی و بازآموزیهای انجام گرفته در واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی در سطح کلی استان با کمک گرفتن از کارشناسان شاغل در گروه های کارشناسی مختلف ستاد مرکز بهداشت استان و حتی کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستانهای تابعه استان با ارائه نتایج ارزشیابی مقایسه ای به شهرستانهای تابعه توام با پس خوراند مربوطه که این خود موجب رقابت سالم در بین رده های مختلف شغلی کارکنان شهرستانهای تابعه میگردد