English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه | امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢
-->

 

جهت دانلود فایل کلیک کنید:

 

تعیین وضعیت موجود


برنامه عملیاتی1396

 

ابزارهای برنامه ریزی


تعیین فعالیت


تعیین اهداف


برنامه ریزی


ارزشیابی